2 Na + Cu(NO3)2 Cu + 2 NaNO3

这是氧化还原反应:

CuII + 2 e- Cu0 (还原)

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (氧化)

Cu(NO3)2氧化剂, Na还原剂.

反应物:

 • Na
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Na 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • Cu(NO3)2Copper(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝酸铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 蓝色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NaNO3Sodium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Caliche 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 智利硝石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色粉末或者无色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06