H2SO4 + K2Cr2O7 + 4 H2O2 5 H2O + K2SO4 + 2 CrO5

这是氧化还原反应:

8 O-I + 8 e- 8 O-II (还原)

2 CrVI - 8 e- 2 CrX (氧化)

H2O2氧化剂, K2Cr2O7还原剂.

反应物:

 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K2Cr2O7Potassium dichromate(VI) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 重鉻酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 重铬酸钾 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 橙红色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O2Hydrogen peroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 双氧水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 二氧烷 (dioxidane) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷基 (oxidanyl) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 淡蓝色液体 | 溶液无色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K2SO4
  • 名称: 硫酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色或白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CrO5