2 Zn(NO3)2 O2 + 4 NO2 + 2 ZnO

这是氧化还原反应:

4 NV + 4 e- 4 NIV (还原)

2 O-II - 4 e- 2 O0 (氧化)

Zn(NO3)2氧化剂, Zn(NO3)2还原剂.

反应物:

 • Zn(NO3)2Zinc nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色易潮解结晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NO2Nitrogen dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 四氧化二氮(Ⅳ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氮 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红棕色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • ZnO氧化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化鋅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 锌白 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 中國白 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06