2 O2 (g) + ZnS (s) ZnSO4 (aq)

这是氧化还原反应:

S-II - 8 e- SVI (氧化)

4 O0 + 8 e- 4 O-II (还原)

ZnS还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • ZnS
  • 名称: 硫化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02

产物:

 • ZnSO4Zinc sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色晶体或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06