Na2O + N2O3 2 NaNO2

反应物:

 • Na2OSodium oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Na2O 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • N2O3三氧化二氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 亞硝酸酐、亚硝酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 亚硝酸酐 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 藍色液體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • NaNO2
  • 名称: 亚硝酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, NaNO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色至浅黄色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06