Na2O + N2O3 2 NaNO2

Reactants:

 • Na2OSodium oxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04
  • Other names: Disodium oxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04, Sodium monoxide source: ICSC, accessed: 2019-09-04, Disodium monoxide source: ICSC, accessed: 2019-09-04
  • Appearance: White solid source: wikipedia, accessed: 2019-09-27; White lumps or powder source: ICSC, accessed: 2019-09-04
 • N2O3
  • Names: Dinitrogen trioxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02, Nitrous anhydride source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02, Nitrogen sesquioxide source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02
  • Appearance: Deep blue tinted gas source: wikipedia, accessed: 2019-09-27

Products:

 • NaNO2
  • Names: Sodium nitrite source: wikipedia, accessed: 2019-09-27source: wikidata, accessed: 2019-09-02source: ICSC, accessed: 2019-09-04, 7632-00-0 source: wikidata, accessed: 2019-09-02, E250 source: wikidata, accessed: 2019-09-02
  • Appearance: White or slightly yellowish solid source: wikipedia, accessed: 2019-09-27; Hygroscopic white-to-yellow solid in various forms source: ICSC, accessed: 2019-09-04