Na2CO3 + H2SO3 Na2SO3 + H2CO3

这是酸碱反应(中和反应): Na2CO3, H2SO3.

反应物:

 • Na2CO3
  • 名称: 碳酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苏打、纯碱、洗涤碱、碱(生活常用) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 苏打 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2SO3
  • 名称: 亚硫酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02

产物:

 • Na2SO3Sodium sulfite 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 亚硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, E221 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色颗粒 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2CO3