2 NH3 + 2 Na H2 + 2 NaNH2

这是氧化还原反应:

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (氧化)

2 HI + 2 e- 2 H0 (还原)

Na还原剂, NH3氧化剂.

反应物:

 • NH3Azane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氮烷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 具有非常刺鼻的氣味的無色氣体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Na
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Na 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • H2
  • 名称: 氫分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氫氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 雙氫 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NaNH2Sodium amide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氨基钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氨钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 灰色粉末 | 纯品白色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06