2 KOH + Zn + KNO3 H2O + KNO2 + K2ZnO2

这是氧化还原反应:

Zn0 - 2 e- ZnII (氧化)

NV + 2 e- NIII (还原)

Zn还原剂, KNO3氧化剂.

反应物:

 • KOH
  • 名称: 氢氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苛性钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色潮解固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Zn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Zn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • KNO3
  • 名称: 硝酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 消石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硝酸鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KNO2
  • 名称: 亚硝酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色至微黄色潮解性柱状结晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K2ZnO2