H2O (l) + Cl2 (g) HCl (aq) + HClO (aq)

这是氧化还原反应:

Cl0 - 1 e- ClI (氧化)

Cl0 + e- Cl-I (还原)

Cl2 既是氧化剂又是还原剂 (歧化反应).

反应物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cl2

  产物:

  • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • HClOHypochlorous acid, chloric(I) acid, chloranol, hydroxidochlorine 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 次氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氯(I)酸、氯酸(I) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 无色水溶液 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06