2 CuO + Cu2S SO2 + 4 Cu

这是氧化还原反应:

2 CuII + 4 e- 2 Cu0 (还原)

2 CuI + 2 e- 2 Cu0 (还原)

S-II - 6 e- SIV (氧化)

CuO氧化剂, Cu2S氧化剂, Cu2S还原剂.

反应物:

 • CuOCopper(II) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CuO 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化銅 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色粉末或单斜晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu2SCopper(I) sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化亞銅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝黑色正交晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • SO2Sulfur dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化硫 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 亚硫酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07