16 Cu + S8 8 Cu2S

这是氧化还原反应:

16 Cu0 - 16 e- 16 CuI (氧化)

8 S0 + 16 e- 8 S-II (还原)

Cu还原剂, S8氧化剂.

反应物:

 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • S8
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, S 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • Cu2SCopper(I) sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化亞銅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝黑色正交晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06