16 Cu + S8 8 Cu2S

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

16 Cu0 - 16 e- 16 CuI (ossidazione)

8 S0 + 16 e- 8 S-II (riduzione)

Cu è un agente riducente, S8 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • S8
  • Nomi: Zolfo fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, S fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Fiori di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme giallo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • Cu2S