2 Sn(NO3)2 O2 + 4 NO2 + 2 SnO

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 NV + 4 e- 4 NIV (Reduktion)

2 O-II - 4 e- 2 O0 (Oxidation)

Sn(NO3)2 ist ein Oxidationsmittel, Sn(NO3)2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

  • Sn(NO3)2

Produkte:

  • O2
    • NO2
      • SnO