NH3 + HNO2 NH4NO2

Reaktanten:

  • NH3
    • HNO2

      Produkte:

      • NH4NO2