5 I2 + 4 Sb 2 Sb2I5

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

10 I0 + 10 e- 10 I-I (Reduktion)

4 Sb0 - 10 e- 4 Sb5/2 (Oxidation)

I2 ist ein Oxidationsmittel, Sb ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

  • I2
    • Sb

      Produkte:

      • Sb2I5