ZnSO4 (aq) + Na2S (aq) Na2SO4 (aq) + ZnS (s)

这是沉淀反应: ZnS 是形成的沉淀.

反应物:

 • ZnSO4Zinc sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色晶体或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Na2S
  • 名称: 硫化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Sodium sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫化鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色潮解固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Na2SO4
  • 名称: 硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 元明粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 无水芒硝 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色结晶状固体 | 吸湿性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • ZnS
  • 名称: 硫化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02