ZnCl2 (aq) + 2 NaOH (aq) Zn(OH)2 (s) + 2 NaCl (aq)

这是沉淀反应: Zn(OH)2 是形成的沉淀.

反应物:

 • ZnCl2氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 氯化锌(II)、二氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NaOHSodium hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 烧碱、固碱、苛性钠、火碱、哥士的{{#tag:ref|此稱呼主要出現在香港。港人取了其英文別名“caustic soda”中的“caustic”譯音,故讀作“哥士的”。|group=註}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 哥士的 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色不透明的蠟狀固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Zn(OH)2Zinc Hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氫氧化鋅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NaClSodium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 食盐、石盐、盐、食用盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色或无色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06