5 PbO2 + 2 Mn(NO3)2 + 6 HNO3 5 Pb(NO3)2 + 2 HMnO4 + 2 H2O

这是氧化还原反应:

2 MnII - 10 e- 2 MnVII (氧化)

5 PbIV + 10 e- 5 PbII (还原)

Mn(NO3)2还原剂, PbO2氧化剂.

反应物:

 • PbO2Lead(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化鉛 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铅(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn(NO3)2Manganese(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝酸锰(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 浅粉红色晶体(水合) | 无色固体(无水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Pb(NO3)2硝酸鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Lead nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Plumbous nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HMnO4
  • 名称: 過錳酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06