5 O2 + P4 P4O10

这是氧化还原反应:

4 P0 - 20 e- 4 PV (氧化)

10 O0 + 20 e- 10 O-II (还原)

P4还原剂, O2氧化剂.

反应物:

  • O2
    • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • P4

产物:

  • P4O10
    • 名称: 十氧化四磷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化磷(V) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 磷酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
    • 外观: 白色粉末 | 吸水性 | 刺激性气味 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06