O2 (g) + 2 Na2SO3 (aq) 2 Na2SO4 (aq)

这是氧化还原反应:

2 SIV - 4 e- 2 SVI (氧化)

2 O0 + 4 e- 2 O-II (还原)

Na2SO3还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • Na2SO3Sodium sulfite 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 亚硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, E221 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色颗粒 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Na2SO4
  • 名称: 硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 元明粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 无水芒硝 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色结晶状固体 | 吸湿性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06