3 O2 (g) + 2 N2 (g) 2 N2O3 (g)

这是氧化还原反应:

4 N0 - 12 e- 4 NIII (氧化)

6 O0 + 12 e- 6 O-II (还原)

N2还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • N2
  • 名称: 氮分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • N2O3三氧化二氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 亞硝酸酐、亚硝酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 亚硝酸酐 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 藍色液體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06