O2 (g) + 2 MnO (s) 2 MnO2 (s)

这是氧化还原反应:

2 MnII - 4 e- 2 MnIV (氧化)

2 O0 + 4 e- 2 O-II (还原)

MnO还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • MnOManganese(II) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化锰(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 一氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化亚锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, C.I. 77726 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 绿色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06