2 O2 + 2 CH3 3 H2 + 2 CO2

这是氧化还原反应:

2 C-III - 14 e- 2 CIV (氧化)

6 HI + 6 e- 6 H0 (还原)

4 O0 + 8 e- 4 O-II (还原)

CH3还原剂, CH3氧化剂, O2氧化剂.

反应物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • CH3

  产物:

  • H2
   • 名称: 氫分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氫氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 雙氫 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06