3 NaClO (l) NaClO3 (aq) + 2 NaCl (aq)

这是氧化还原反应:

2 ClI + 4 e- 2 Cl-I (还原)

ClI - 4 e- ClV (氧化)

NaClO 既是氧化剂又是还原剂 (歧化反应).

反应物:

 • NaClO

  产物:

  • NaClO3
   • 名称: 氯酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氯(V)酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, NaClO3 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • NaClSodium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 氯化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 食盐、石盐、盐、食用盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 白色或无色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06