2 NaCl (aq) + Pb(NO3)2 (aq) 2 NaNO3 (aq) + PbCl2 (s)

这是沉淀反应: PbCl2 是形成的沉淀.

反应物:

 • NaClSodium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 食盐、石盐、盐、食用盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色或无色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Pb(NO3)2硝酸鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Lead nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Plumbous nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • NaNO3Sodium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Caliche 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 智利硝石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色粉末或者无色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • PbCl2Lead(II) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead dichloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化鉛 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 二氯化鉛 氯化鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色无味固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06