2 NaBrO3 (aq) 3 O2 (g) + 2 NaBr (aq)

这是氧化还原反应:

2 BrV + 12 e- 2 Br-I (还原)

6 O-II - 12 e- 6 O0 (氧化)

NaBrO3氧化剂, NaBrO3还原剂.

这是气体逸出反应,O2是形成的气体.

反应物:

 • NaBrO3
  • 名称: 溴酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 溴酸(V)钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 溴酸鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色或白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NaBrSodium bromide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 溴化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06