Na2O + BaSO4 Na2SO4 + BaO

反应物:

 • Na2OSodium oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Na2O 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • BaSO4Barium sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸钡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 钡白 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鋇 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 钡盐 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Na2SO4
  • 名称: 硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 元明粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 无水芒硝 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色结晶状固体 | 吸湿性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • BaO
  • 名称: 氧化钡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 一氧化钡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06