Na2CO3 (aq) + Mg(NO3)2 (aq) 2 NaNO3 (aq) + MgCO3 (s)

这是沉淀反应: MgCO3 是形成的沉淀.

反应物:

 • Na2CO3
  • 名称: 碳酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苏打、纯碱、洗涤碱、碱(生活常用) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 苏打 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mg(NO3)2Magnesium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸鎂 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色晶體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • NaNO3Sodium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Caliche 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 智利硝石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色粉末或者无色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MgCO3
  • 名称: 碳酸鎂 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉狀固體 | 吸水性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06