3 Na2CO3 + 2 AlCl3 6 NaCl + Al2(CO3)3

反应物:

 • Na2CO3
  • 名称: 碳酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苏打、纯碱、洗涤碱、碱(生活常用) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 苏打 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • AlCl3Aluminium(III) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 三氯化鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化铝 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三氯化铝 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 易潮解的黃色或白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • NaClSodium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 食盐、石盐、盐、食用盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色或无色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Al2(CO3)3
  • 名称: 碳酸鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-03
  • 外观: 白色无定形态固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06