5 NO + 4 H+ + 3 MnO4- 2 H2O + 3 (Mn)2+ + 5 NO3-

这是氧化还原反应:

3 MnVII + 15 e- 3 MnII (还原)

5 NII - 15 e- 5 NV (氧化)

MnO4-氧化剂, NO还原剂.

反应物:

 • NONitric oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 一氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(Ⅱ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H+
 • MnO4-

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn2+
 • NO3-Nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 硝酸根 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, NO3- 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07