N2O (g) + C6H6 (l) N2 (g) + C6H5OH (aq)

这是氧化还原反应:

6 C-I - 2 e- 6 C-2/3 (氧化)

2 NI + 2 e- 2 N0 (还原)

C6H6还原剂, N2O氧化剂.

反应物:

 • N2ODinitrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 一氧化二氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 笑氣,氧化亞氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 笑氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • C6H6Benzene 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, {{Ruby|苯|-{zh-cn:běn; zh-hk:běn; zh-tw:ㄅㄣˇ}-}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: {{Ruby|苯|-{zh-cn:běn; zh-hk:bun2; zh-tw:ㄅㄣˇ}-}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Benzol 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Cyclohexa-1 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色透明易挥发液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • N2
  • 名称: 氮分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • C6H5OHHydroxybenzene 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 苯酚 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 石炭酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 羟基苯 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色结晶状固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06