2 KOH + 8 MnO2 H2O + 2 KMnO4 + 3 Mn2O3

这是氧化还原反应:

2 MnIV - 6 e- 2 MnVII (氧化)

6 MnIV + 6 e- 6 MnIII (还原)

MnO2 既是氧化剂又是还原剂 (歧化反应).

反应物:

 • KOH
  • 名称: 氢氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苛性钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色潮解固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KMnO4Potassium permanganate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 高锰酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 灰锰氧、PP粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 過錳酸鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 紫黑色针状结晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn2O3Dimanganese trioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 三氧化二锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(III) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 棕色或黑色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06