I2 + 2 Na2S2O3 2 NaI + Na2S4O6

这是氧化还原反应:

4 SII - 2 e- 4 S5/2 (氧化)

2 I0 + 2 e- 2 I-I (还原)

Na2S2O3还原剂, I2氧化剂.

反应物:

 • I2
  • Na2S2O3Sodium thiosulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Sulfurothioic O-acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 硫代硫酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫代硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 大苏打、海波、sodium hyposulfite、hypo 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 白色晶體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 無色,油狀液體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

  产物:

  • NaI
   • 名称: 碘化鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 碘化钠 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • Na2S4O6