3 I2 (s) + 10 HNO3 (aq) 6 HIO3 (aq) + 10 NO (g) + 2 H2O (l)

这是氧化还原反应:

6 I0 - 30 e- 6 IV (氧化)

10 NV + 30 e- 10 NII (还原)

I2还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • I2
  • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

  产物:

  • HIO3
   • 名称: 碘酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 碘(V)酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • NONitric oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 一氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(Ⅱ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06