4 HNO3 (aq) + 3 Sn (s) 2 H2O (l) + 4 NO (g) + 3 SnO2 (s)

这是氧化还原反应:

3 Sn0 - 12 e- 3 SnIV (氧化)

4 NV + 12 e- 4 NII (还原)

Sn还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Sn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NONitric oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 一氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(Ⅱ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SnO2Tin(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锡(IV) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化锡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色无味粉末,低压下可能亦有黑色变体产生 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06