9 HNO3 (aq) + 4 Mn (s) 3 H2O (l) + NH3 (aq) + 4 Mn(NO3)2 (aq)

这是氧化还原反应:

4 Mn0 - 8 e- 4 MnII (氧化)

NV + 8 e- N-III (还原)

Mn还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Mn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NH3Azane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氮烷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 具有非常刺鼻的氣味的無色氣体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn(NO3)2Manganese(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝酸锰(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 浅粉红色晶体(水合) | 无色固体(无水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06