22 HNO3 + As2S3 8 H2O + 3 SO2 + 22 NO2 + 2 H3AsO4

这是氧化还原反应:

2 AsIII - 4 e- 2 AsV (氧化)

3 S-II - 18 e- 3 SIV (氧化)

22 NV + 22 e- 22 NIV (还原)

As2S3还原剂, As2S3还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • As2S3
  • 名称: 三硫化二砷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫化砷(III)、雌黄 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 橙色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SO2Sulfur dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化硫 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 亚硫酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NO2Nitrogen dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 四氧化二氮(Ⅳ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氮 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红棕色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H3AsO4Arsenic acid, arsoric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 砷酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 胂酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色半透明潮解晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06