3 H2SO4 (aq) + 6 Zn (s) + 2 SbCl3 (aq) 3 ZnSO4 (aq) + 3 ZnCl2 (aq) + 2 SbH3 (g)

这是氧化还原反应:

6 Zn0 - 12 e- 6 ZnII (氧化)

2 SbIII + 12 e- 2 Sb-III (还原)

Zn还原剂, SbCl3氧化剂.

反应物:

 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Zn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Zn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • SbCl3
  • 名称: 三氯化銻 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氯化亞銻 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色柱狀或八面體晶體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • ZnSO4Zinc sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色晶体或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • ZnCl2氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 氯化锌(II)、二氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SbH3
  • 名称: 锑化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氢化锑,三氢化锑 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢化锑(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三氢化锑 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06