3 H2SO4 + 3 NaNO2 + 2 CrO3 3 H2O + Cr2(SO4)3 + 3 NaNO3

这是氧化还原反应:

3 NIII - 6 e- 3 NV (氧化)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (还原)

NaNO2还原剂, CrO3氧化剂.

反应物:

 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NaNO2
  • 名称: 亚硝酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, NaNO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色至浅黄色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CrO3氧化鉻(VI) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 三氧化铬 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 鉻酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 暗紅色斜方結晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cr2(SO4)3Chromium(III) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸鉻 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Basic chromium sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Chromic sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碱式硫酸铬 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 紅褐色結晶(無水),紫色結晶(水合物),亦有綠色結晶水合物 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NaNO3Sodium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Caliche 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 智利硝石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色粉末或者无色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06