3 H2S + 2 FeCl3 6 HCl + Fe2S3

反应物:

 • H2SHydrogen sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氢硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫化氫 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, H2S 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • FeCl3Iron(III) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三氯化铁,氯化铁(III),氯化高铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化铁(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无水:绿色(反射光)六方晶体,易潮解 | 紫红色(透射光) | 六水合物:黄橙色单斜晶体,易潮解 | 水溶液:棕色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Fe2S3
  • 名称: 硫化鐵 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02