H2S (g) + (CH3COO)2Pb (aq) 2 CH3COOH (aq) + PbS (s)

反应物:

 • H2SHydrogen sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氢硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫化氫 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, H2S 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • (CH3COO)2PbLead(II) acetate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 乙酸铅(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead(II) ethanoate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 醋酸铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 乙酸铅 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末或无色,花状晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • CH3COOHAcetic acid, Ethanoic acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 乙酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • 其他名称: 醋酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, AcOH 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 冰醋酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • 外观: 无色液体或晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • PbS
  • 名称: 硫化铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Plumbous sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Galena 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06