H2O2 (aq) + MnO (s) H2O (l) + MnO2 (s)

这是氧化还原反应:

MnII - 2 e- MnIV (氧化)

2 O-I + 2 e- 2 O-II (还原)

MnO还原剂, H2O2氧化剂.

反应物:

 • H2O2Hydrogen peroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 双氧水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 二氧烷 (dioxidane) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷基 (oxidanyl) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 淡蓝色液体 | 溶液无色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MnOManganese(II) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化锰(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 一氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化亚锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, C.I. 77726 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 绿色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06