3 H2O + (I)- + 2 MnO4- 2 OH- + IO3- + 2 MnO(OH)2

这是氧化还原反应:

2 MnVII + 6 e- 2 MnIV (还原)

I-I - 6 e- IV (氧化)

MnO4-氧化剂, I-还原剂.

反应物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • I-
 • MnO4-

产物:

 • OH-
  • 名称: 氢氧离子 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氧離子 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氧根 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • 外观: 以水合离子形式存在, | 无特征颜色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • IO3-
 • MnO(OH)2