3 FeCl2 + 2 K3[Fe(CN)6] 6 KCl + Fe3[Fe(CN)6]2

反应物:

 • FeCl2Iron(II) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化亚铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氯化铁(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, FeCl2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 棕褐色(无水) | 暗绿色(四水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K3[Fe(CN)6]Potassium hexacyanoferrate(III) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 铁氰化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 赤血盐、六氰合铁(III)酸钾、铁氰酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, K3Fe(CN)6 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 赤血盐 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • KCl
  • 名称: 氯化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, KCl 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Fe3[Fe(CN)6]2