CuSO4 + 2 NH4OH H2SO4 + [Cu(NH3)2](OH)2

这是络合反应: [Cu(NH3)2](OH)2 是形成的络合物.

反应物:

 • CuSO4Copper(II) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 五水合硫酸铜晶体、粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸铜,蓝矾,胆矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸铜(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝色结晶固体(五水) | 灰白色粉末(無水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NH4OH
  • 名称: 氨水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 阿摩尼亚水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, NH4OH 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • 外观: 无色液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • [Cu(NH3)2](OH)2