3 CuS (s) + 8 HNO3 (aq) 3 Cu(NO3)2 (aq) + 3 S (s) + 2 NO (g) + 4 H2O (l)

这是氧化还原反应:

3 S-II - 6 e- 3 S0 (氧化)

2 NV + 6 e- 2 NII (还原)

CuS还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • CuSCopper(II) sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫化铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化銅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 靛铜矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫化铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, CuS 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色六方晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Cu(NO3)2Copper(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝酸铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 蓝色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • S
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, S 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NONitric oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 一氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(Ⅱ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06