2 Cu + O2 2 CuO

这是氧化还原反应:

2 Cu0 - 4 e- 2 CuII (氧化)

2 O0 + 4 e- 2 O-II (还原)

Cu还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • CuOCopper(II) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CuO 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化銅 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色粉末或单斜晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06