Cu(NO3)2 + SnSO4 CuSO4 + Sn(NO3)2

反应物:

 • Cu(NO3)2Copper(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝酸铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 蓝色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SnSO4
  • 名称: 硫酸亚锡 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸锡(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黄色无味结晶粉末,易潮解 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • CuSO4Copper(II) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 五水合硫酸铜晶体、粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸铜,蓝矾,胆矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸铜(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝色结晶固体(五水) | 灰白色粉末(無水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Sn(NO3)2