4 Cu(NO3)2*3H2O 12 H2O + 3 O2 + 8 NO2 + 2 Cu2O

这是氧化还原反应:

4 CuII + 4 e- 4 CuI (还原)

8 NV + 8 e- 8 NIV (还原)

6 O-II - 12 e- 6 O0 (氧化)

反应物:

 • Cu(NO3)2*3H2O

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • NO2Nitrogen dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 四氧化二氮(Ⅳ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氮 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红棕色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu2OCopper (I) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化亚铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铜(I) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红棕色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06